Hetty Meileni, Sony Oktapriandi, and Desi Apriyanti. 2020. “Analisis PIECES Pada Aplikasi WebGIS Pemetaan Ekonomi Kreatif (Ekraf)”. Teknika 9 (2), 138-45. https://doi.org/10.34148/teknika.v9i2.293.