Oktavia, V. R., Johan, A. W. S. B., Ananta, W. G., Refiandi, F., & Karim, M. K. (2023). Detection of Motorcycle Headlights Using YOLOv5 and HSV. Teknika, 12(3), 189-197. https://doi.org/10.34148/teknika.v12i3.682